Zasoby leśne

Największą powierzchnię Nadleśnictwa zajmują: BMśw – 9307,60 ha (45,1%), Lśw – 4263,56 ha (20,7%), Bśw – 2460,27 ha (11,9%) i LMśw – 1858,05 ha (9,0%). Siedliska lasowe występują łącznie na 36,0 % powierzchni, a siedliska borowe na 64,0 %. Siedlisk wilgotnych i bagiennych jest 13,3 %.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Szczecinek położone są w strefie średniego zagrożenia, choć trzeba powiedzieć, że podobnie jak wszystkie lasy są one stale zagrożone zarówno ze strony przyrody ożywionej (grzyby, owady, zwierzęta i człowiek) jak i nieożywionej (wiatry, pożary, susze i mróz).

Użytkowanie lasu

Leśnicy Nadleśnictwa Szczecinek planując prace hodowlane, uwzględniają szlaki i ścieżki turystyczne, miejsca biwakowe i parkingowe, przede wszystkim jednak starają się spełniać przyrodnicze potrzeby lasu. To one bowiem warunkują zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń.

Urządzanie lasu

Każde Nadleśnictwo prowadzi w lasach gospodarkę w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzany na 10 lat.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Szczecinek sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez pięć kół łowieckich: „Oszczep", „Darzbór", „Wilk", „Żubr" i „Ponowa".

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.