Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Szczecinek, ul. Polna 22, 78-400 Szczecinek.

 

Budynek składa się z jednej części posiadającej trzy kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), bez części podpiwniczonej.

 

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

 

Wejście główne – są dwa wejścia ogólnodostępne na teren siedziby. Pierwsze znajduje się od strony ul. Myśliwskiej, drugie znajduje się od strony ul. Polnej. Oba wejścia dostępne są bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż ulicy Myśliwskiej, oraz ulicy Polnej i prowadzą bezpośrednio na chodnik prowadzący do głównego wejścia siedziby. Wejście jest niedostępne na co dzień dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby nadleśnictwa). Stanowi ono drogę ewakuacyjną oraz wejście/wyjście na czas narad i spotkań edukacyjnych.

 

Wejście jest na tym samym poziomie co chodnik aby umożliwić wjazd wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

 

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

 

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne na poziomie piętra budynku istniejącego.

 

Na parterze korytarze przebiegają na jednym poziomie. Wejścia do pomieszczeń biurowych                         nie posiadają progów.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu zlokalizowanym bezpośrednio przy siedzibie nadleśnictwa. Nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

 

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

 

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 94 37 436 11 lub e-mailowo na adres: szczecinek@szczecinek.lasy.gov.pl