Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Największą powierzchnię Nadleśnictwa zajmują: BMśw – 9307,60 ha (45,1%), Lśw – 4263,56 ha (20,7%), Bśw – 2460,27 ha (11,9%) i LMśw – 1858,05 ha (9,0%). Siedliska lasowe występują łącznie na 36,0 % powierzchni, a siedliska borowe na 64,0 %. Siedlisk wilgotnych i bagiennych jest 13,3 %.

Siedliska zniekształcone zaewidencjonowano na powierzchni 13511,93 ha, co stanowi 66,2 % powierzchni gruntów leśnych. Zdecydowana większość siedlisk zniekształconych to grunty porolne. Gruntów porolnych zainwentaryzowano 13210,14 ha, to jest  64,1% powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa.

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Szczecinek jest sosna zajmująca 65,4% powierzchni gruntów zalesionych. Gatunek ten występuje jako panujący prawie na wszystkich typach siedliskowych lasu, z wyjątkiem OlJ. Ważniejszymi gatunkami są również: Bk – 11,6%, Brz – 10,3%, Św – 4,5%, Ol – 3,7%, Db – 2,8%. Zajmują one w znacznej mierze siedliska lasowe bądź wilgotne i bagienne.

Zestawienie powierzchni drzewostanów według panujących gatunków drzew:

Gatunek

Obręb Szczecinek

Obręb Wierzchowo

Obręb Dyminek

Nadleśnictwo

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

So

2623,31

53,5

5383,31

55,6

5332,33

91,5

13338,95

65,4

Md

44,86

0,9

106,51

1,1

2,92

0,1

154,29

0,8

Św

232,04

4,7

649,91

6,7

44,32

0,8

926,27

4,5

Jd

7,36

0,2

 

 

 

 

7,36

0,0

Dg

14,81

0,3

15,53

0,2

1,36

0,0

31,70

0,2

Bk

741,43

15,1

1488,37

15,4

140,32

2,4

2370,12

11,6

Db

356,81

7,3

201,24

2,1

8,45

0,1

566,50

2,8

Dbs

5,83

0,1

 

 

 

 

5,83

0,0

Dbb

 

 

9,23

0,1

4,18

0,1

13,41

0,1

Dbcz

0,90

0,0

 

 

0,87

0,0

1,77

0,0

Kl

 

 

7,17

0,1

 

 

7,17

0,0

Jw

 

 

2,87

0,0

 

 

2,87

0,0

Wz

 

 

2,66

0,0

 

 

2,66

0,0

Js

23,90

0,5

55,61

0,6

 

 

79,51

0,4

Gb

 

 

10,86

0,1

 

 

10,86

0,1

 

Struktura wiekowa drzewostanów: