Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu to przede wszystkim troska o przyszłe pokolenia drzewostanów. To również jeden z najważniejszych i bodaj najtrudniejszy dział gospodarki leśnej. Leśnicy kierują się zawsze zasadą utrzymania trwałości i ciągłego powiększania zasobów leśnych.


   Hodowla lasu obejmuje szereg zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych, wzorowanych na procesach naturalnych. Lasy otaczające dzisiaj Szczecinek to efekt pracy wielu pokoleń leśników. Dominuje tu sosna, która zajmuje blisko 70 procent powierzchni. Kolejne 20 procent zajmują buk i brzoza. Pozostałe 10 procent to: świerk, modrzew, olcha, jesion, dąb i inne mniej popularne gatunki.

 

fot. P. Brankiewicz
  
W ramach zwiększania lesistości kraju Nadleśnictwo Szczecinek w ostatnich dziesięciu latach zalesiło, czyli posadziło las tam gdzie on do tej pory nie istniał, ponad 500 ha porolnych gruntów odłogujących.
   Co roku odnowieniu, to jest posadzeniu lasu w miejscu, w którym został on wycięty, podlega około 100 ha.


   W celu doskonalenia jakości i produkcji drzewostanów dokonuje się zbioru nasion ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy nasiennej, którą stanowią w Nadleśnictwie wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, drzewa doborowe, uprawy pochodne i plantacja nasienna.
   Zebrane nasiona leśniczy-szkółkarz wysiewa na szkółce leśnej w Gałowie k. Szczecinka i z nich hoduje się sadzonki różnych drzew i krzewów leśnych do zakładania nowego pokolenia lasu.
   Leśnicy nie pozostawiają posadzonych upraw i młodników samym sobie, lecz podejmują wiele zabiegów pielęgnacyjnych po to, aby młode pokolenie w przyszłości wyrosło na zdrowe i piękne lasy. Najważniejszymi z tych zabiegów, wykonywanymi w ciągu roku są: pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne i późne oraz trzebieże wczesne i późne.


   Leśnicy Nadleśnictwa Szczecinek planując prace hodowlane, uwzględniają szlaki i ścieżki turystyczne, miejsca biwakowe i parkingowe, przede wszystkim jednak starają się spełniać przyrodnicze potrzeby lasu. To one bowiem warunkują zachowanie lasów dla przyszłych pokoleń.