Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Natura 2000

 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (S O O)

 • Jeziora Szczecineckie - pow. 3439 ha, kod obszaru PLH 320009. wyróżniający się pod względem różnorodności biologicznej fragment strefy morenowej Pomorza o urozmaiconym krajobrazie stanowiącym miejsce koncentracji unikatowych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W skład obszaru wchodzą;
  • torfowisko Kusowskie Bagno i Wielkie Błoto,
  • jezioro lobeliowe Wielatowo,
  • kompleks buczyn,
  • Brzezińskie Bagno - kompleks borów i brzezin bagiennych,
  • jezioro eutroficzne Wierzchowo.
 • Dorzecze Parsęty - pow. 835 ha, kod obszaru PLH 320007 - dolina rzeki Parsęty, od źródeł koło m. Parsęcko aż po strefę ujściową w Kołobrzegu. Obszar swoim zasięgiem obejmuje:
  • źródła Parsęty koło Parsęcka,
  • naturalną rynnę rzeki Parsęty,
  • strome jary i wąwozy rzeki Perznicy i Łozicy,
  • liczne zakola, starorzecza, torfowiska, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe.

Obszar specjalnej ochrony ptaków (O S O)

Ostoja Drawska - kod obszaru PLB 320019