Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Kod ostoi  NAZWA Suma
A strefy ochrony całorocznej ptaków 17,84
B drzewostany na siedliskach bagiennych (Bb, BMb, LMb) 1276,52
C d-stany na obszarach ze szkodami powodowanymi przez bobry 0
D d-stany związane z ochroną dziedzictwa kulturowego 0
E d-stany stanowiące enklawy wśród pól, szczególnie przy braku dróg dojazdowych 7,04
G grupowe pomniki przyrody 0
I wyspy 74,00
N drzewostany o cechach zbliżonych do naturalnych (np. drzewostany przeszłorębne w stanie A lub B wg inwentaryzacji przyrodniczej, d-stany zachowawcze 138,97
O d-stany na obszarach z „drzewostanami postrzelanymi" w czasie działań wojennych i na poligonach 0
P parki podworskie, zwłaszcza te o charakterze leśnym 0
R rezerwaty przyrody 39,54
S stanowiska dokumentacyjne 6,12
T d-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce (zbocza,wąwozy,tereny podtopione i zalewowe) 27,85
W d-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych (przy bagnach, jeziorach,rzekach, torfowiskach, innych zbiornikach wodnych. 9,83
Z d-stany na źródliskach i strefach wysięków 33,71
Suma końcowa   1631,42
  Powierzchnia leśna nadleśnictwa: 19 955 ha 8,18%